FERMAX Belgium SA przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. By uzyskać więcej informacji, lub w przypadku pytań albo uwag dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@fermax.be.

Cele przetwarzania

FERMAX Belgium SA gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu obsługi klientów i realizacji zamówień:

 • zarządzania bazą klientów
 • śledzenia zamówień/dostaw
 • fakturowania
 • monitorowania wypłacalności
 • wysyłania wiadomości marketingowych i spersonalizowanych reklam do klientów

W przypadku zapytania od osoby prywatnej poszukującej instalatora-elektryka, możliwe jest, że dane Państwa firmy oraz Państwa dane kontaktowe zostaną przesłane takiej osobie tylko raz.

Dane przesyłane za pośrednictwem naszych stron internetowych są przez nas wykorzystywane tylko raz – w celu udzielenia odpowiedzi osobie wysyłającej zapytanie, z wyjątkiem:

 • formularza gwarancyjnego: dane te są przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji (5 lat), aby umożliwić właściwą ocenę ewentualnych roszczeń gwarancyjnych
 • formularza rejestracyjnego: wprowadzone dane są przechowywane przez witrynę w celu umożliwienia zalogowania się na konto.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6.1.

 • (a) w celu uzyskania zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych i spersonalizowanych reklam do klientów
 • (b) w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania umowy, a są to:
  • dane przetwarzane w celu zarządzania bazą klientów, które umożliwiają nam dostawę zamówień i fakturowanie
  • dane dotyczące gwarancji, które są przetwarzane w celu umożliwienia nam oceny roszczeń gwarancyjnych
  • dane rejestracyjne, które są przechowywane przez witrynę w celu umożliwienia klientowi zalogowania się na konto
 • (c) w celu wykonania obowiązku określonego przez przepisy prawa: dane rozliczeniowe są przechowywane przez okres określony ustawą
 • (d) w ramach uzasadnionego interesu, tj. w celu przesyłania klientom wiadomości marketingowych i spersonalizowanych reklam podobnych produktów i usług.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, klient zawsze ma prawo do wycofania takiej zgody.

Okres przechowywania danych

Staramy się nie przechowywać danych osobowych klientów dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.
Dane pozyskane w celu realizacji marketingu bezpośredniego są przechowywane do momentu ewentualnej rezygnacji z subskrypcji.

Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych osobowych

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie; może je sprostować (lub zlecić ich sprostowanie) jeśli są one niedokładne lub niekompletne; może  zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Klienci mają również prawo do uzyskania kopii ich danych osobowych (w sformalizowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie) oraz do przesłania ich innej firmie.
Aby skutecznie wykonywać powyższe prawa, klient może:

 • samodzielnie modyfikować parametry swojego konta klienta i/lub
 • wysłać wiadomość e-mail na adres info@fermax.be z załączoną kopią dowodu tożsamości.

Marketing bezpośredni

Klienci mają prawo do bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Można to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres info@fermax.be z załączoną kopią dowodu tożsamości.

Reklamacje

Klient ma prawo złożyć skargę do Commission de la protection de la vie privée (Komisja ds. ochrony prywatności) (rue de la Presse 35, 1000 Bruksela – commission@privacycommission.be).